banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

BAN CHỦ NHIỆM KHOA 2020-2025BAN CHỦ NHIỆM KHOA 2020-2025

Trưởng khoa

TS. Lê Thị Thu Giang 

lttgiang77@gmail.com

Phó Trưởng khoa

TS. Võ Minh Vũ

vominhvu@ussh.edu.vn

Bình luận của bạn