banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Xã hội bình đẳng giới của Nhật Bản nhìn từ góc độ luậtXã hội bình đẳng giới của Nhật Bản nhìn từ góc độ luật
Nhìn từ góc độ sinh học và y học, ngoài 22 cặp nhiễm sắc thể thường, ở người còn có 2 nhiễm sắc thể giới tính là X và Y; dựa trên nhiễm sắc thể giới tính này mà sẽ chia thành giới tính Nam và giới tính Nữ. Nói một cách cụ thể về cách thức quyết định giới tính, người có nhiễm sắc thể X và nhiễm sắc thể Y là nam, người có 2 nhiễm sắc thể X là nữ.

Nguyễn Phương Thúy

Bài nghiên cứu này, sẽ bàn về xã hội bình đẳng giới của Nhật Bản trên cơ sở khái quát Luật cơ bản xã hội bình đẳng giới, Kế hoạch cơ bản bình đẳng giới và Luật về Thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. 

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn