banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Sứ mệnh - Tầm nhìn Khoa Đông phương họcSứ mệnh - Tầm nhìn Khoa Đông phương học


 Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về đất nước học, đáp ứng nhu cầu của xã hội trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay; Phát triển nghiên cứu, cung cấp tri thức cần thiết, có trình độ chuyên môn cao về Đông phương học cho nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.
 Tầm nhìn, mục tiêu và chính sách phát triển: Hướng tới năm 2020 xây dựng thành Viện Đông phương học, một cơ sở kết hợp đào tạo và nghiên cứu tiệm cận với quy chuẩn của các đại học đẳng cấp cao trong khu vực...
Phát triển một số ngành, tăng cường đội ngũ cán bộ, đảm bảo 100% giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ tiến sĩ trở lên; mở rộng quy mô tuyển sinh bao gồm cả cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ; Tăng cường hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học!

Bình luận của bạn