banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Hướng dẫn đánh giá LATS và mẫu hồ sơ bảo vệ LATSHướng dẫn đánh giá LATS và mẫu hồ sơ bảo vệ LATS
Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH & NV) ban hành hướng dẫn việc thực hiện đánh giá và chấm luận án tiến sĩ tại Trường (Xem file đính kèm).

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn