banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Lịch sử Đông Nam Á.Lịch sử Đông Nam Á.
Tác giả: Lương Ninh (Chủ biên). H- Giáo dục, 2005.

Cuốn sách "Lịch Sử Đông Nam Á" giới thiệu những nội dung sau:
Phần 1: Đông Nam Á từ tiền sử đến trước chủ nghĩa thực dân.
Chương 1: Đông Nam Á - một khu vực địa lý thời tiền sử và sơ sử.
Chương 2: Các quốc gia sơ kỳ (thế kỷ II - VII).
Chương 3: Đông Nam Á - sự hình thành các vương quốc (thế kỷ VII - X).
Chương 4: Sự phát triển của các vương triều phong kiến Đông Nam Á (thế kỷ X - XIII).
Chương 5: Đông Nam Á thế kỷ XIII - XV.
Chương 6: Đông Nam Á thế kỷ XVI - XIX.
Chương 2: Quá trình thực dân hóa và phong trào giải phóng dân tộc (từ thế kỷ XVI đến năm 1945).
Chương 7: Quá trình xâm chiếm các quốc gia Đông Nam Á của chủ nghĩa thực dân phương Tây (thế kỷ XVI - XIX).
Chương 8: Chính sách cai trị và bóc lột của thực dân.
Chương 9: Cuộc đấu tranh tự vệ và giải phóng dân tộc của các nước Đông Nam Á (thế kỷ XVI - 1920).
Chương 10: Cuộc đấu tranh dành độc lập dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á (1920 - 1945).
Phần 3: Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.
Chương 11: Đông Nam Á 1945 - 1975. Cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và phát triển.
Chương 12: Đông Nam Á 1975 - 1990 từ đối đầu đến đối thoại.
Chương 18: Đông Nam Á sau chiến tranh lạnh 1990 - 2005, hợp tác, hội nhập và phát triển.
Chương 19: ASEAN trong những năm 1991 - 2005: Bước nhảy vọt của quá trình liên kết khu vực.
Phụ lục.
Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.

Bình luận

Tiền Liên Bình
19/02/2017 7:09:28 CH

em muốn mua sách này thì cho em hỏi em nên mua ở nhà sách nào ạ ?

Bình luận của bạn