banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

BAN CHỦ NHIỆM KHOA (Nhiệm kỳ 2010 - 2015)BAN CHỦ NHIỆM KHOA (Nhiệm kỳ 2010 - 2015)

Chủ nhiệm Khoa: PGS.TS. Lê Đình Chỉnh

Các Phó chủ nhiệm Khoa:

PGS.TS. Đỗ Thu Hà

TS. Phạm Thị Thu Giang 

Bình luận của bạn