banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thông báo về Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm 2016Thông báo về Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm 2016
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ, học viên sau đại học; Nâng cao kiến thức đã học, nghiên cứu những vấn đề cụ thể mà chuyên môn đặt ra; tạo nền tảng chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu cho quá trình học tập và nghiên cứu; Tạo được không khí học thuật trong đội ngũ cán bộ trẻ, học viên sau đại học, hướng đến góp phần xây dựng đại học nghiên cứu.

1. Nội dung: Bài viết tập trung báo cáo những kết quả nghiên cứu của cán bộ trẻ, học viên cao học và nghiên cứu sinh liên quan đến luận văn, luận án; ưu tiên những nghiên cứu về biến đổi, chuyển biến ở của Việt Nam trên từng bình diện cụ thể: Chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế, tín ngưỡng, tôn giáo… hiện nay. 
2. Hình thức: Bài nghiên cứu tham gia trình bày
    - Tóm tắt bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh bao gồm tiêu đề, tên tác giả, đơn vị làm việc, học tập, tóm tắt bài viết (khoảng 350 từ), từ khóa.
    - Toàn văn bài viết khoảng 5000-8000 từ được trình bày theo font chữ unicode, mã Times New Roman, cỡ chữ 13, giãn dòng 1.3; có trích dẫn; Danh mục tài liệu tham khảo. Các bài viết tham gia Hội nghị được phản biện, thẩm định của Hội đồng chuyên môn đảm bảo chất lượng khoa học cao và được xuất bản kỷ yếu, có mã số xuất bản và được chọn đăng trên Số chuyên san Tháng 10/2016, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, ISSN 2354-1172.
3. Thời gian tổ chức: ngày 24 tháng 9 năm 2016 (Thứ 7)
4. Địa điểm: Hội trường tầng 8, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 
            336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
5. Thời gian nhận bài và thông báo chương trình Hội nghị: 
    - 20/08/2016: Hạn cuối nộp bản toàn văn và tóm tắt kết quả nghiên cứu
    - 31/8/2016: Thông báo chương trình chi tiết Hội nghị
6. Địa chỉ nhận bài viết: Email: hoithaokhnv@gmail.com 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trân trọng thông báo về sự điều chỉnh Hội nghị và kính mời cán bộ trẻ, học viên sau đại học của Nhà trường viết bài tham gia Hội nghị khoa học này.  Mọi thông tin xin liên hệ với Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐT: 04.38584278; Email: hoithaokhnv@gmail.com./.

PHÒNG QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 

Bình luận của bạn