banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Triết học Ấn Độ - một cách tiếp cận mới - Heinrich ZimmerTriết học Ấn Độ - một cách tiếp cận mới - Heinrich Zimmer
Trải bao thiên niên kỷ, mục đích cũng như nỗ lực của triết học Ấn Độ vẫn là tìm cách vén mở và hòa nhập vào ý thức - một quá trình luôn bị những sức mạnh của cuộc sống chống kháng và che giấu, hạn chế việc tìm hiểu và mô tả thế giới hữu hình.Thành quả đạt được tiêu biểu và quan trọng nhất của tinh thần hướng về ĐẠI NGà(BRAHMAN) là sự khám phá ra cái NGÃ(ATMAN) như một thực thể độc lập, bất tử làm nền tảng cho cá nhân ý thức và cấu trúc thân xác. Heinrich Zimmer, nhà Ấn Độ học nổi tiếng đã dẫ

 Mục lục

Lời tựa

Phần 1: Sự chí thiện 

I- Cuộc hội ngộ Đông Tây 

II- Các nền tảng của Triết học Ấn Độ 

Phần 2: Triết học về thời gian 

I- Triết lý về sự thành công 

II- Triết học về sự hoan lạc 

III- Triết học về bổn phận 

Phần 3: Triết học về vĩnh hằng 

I- Jaina Giáo 

II- Sankhya và Yoga 

III- Bà Là Môn Giáo 

IV- Phật Giáo

V- Tantra

Phụ lục:

A- Lục Hệ

B- Bản tóm tắt lịch sử

Bình luận của bạn