banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

[Tóm tắt báo cáo] Phong trào đấu tranh dân chủ của sinh viên Hàn Quốc (thập niên 1970 - thập niên 1980)[Tóm tắt báo cáo] Phong trào đấu tranh dân chủ của sinh viên Hàn Quốc (thập niên 1970 - thập niên 1980)
Nghiên cứu về phong trào sinh viên đặc biệt là phong trào đấu tranh dân chủ của sinh viên Hàn Quốc còn đang là một vấn đề mới tại Việt Nam. Phong trào đấu tranh dân chủ của sinh viên Hàn Quốc đóng vai trò tiên phong và là động lực của tiến trình dân chủ hóa tại quốc gia này.

Sinh viên thực hiện: Trần Tùng Ngọc
Mã số sinh viên: 14030311
Khoa: Đông phương học
Người hướng dẫn chính: TS. Lê Thị Thu Giang
 

Tóm tắt: Nghiên cứu về phong trào sinh viên đặc biệt là phong trào đấu tranh dân chủ của sinh viên Hàn Quốc còn đang là một vấn đề mới tại Việt Nam. Phong trào đấu tranh dân chủ của sinh viên Hàn Quốc đóng vai trò tiên phong và là động lực của tiến trình dân chủ hóa tại quốc gia này. Trong hai thập niên 1970 và 1980, sinh viên Hàn Quốc đã tham gia tích cực vào quá trình đấu tranh chống độc tài, các phong trào ban đầu xuất phát từ phạm vi từng trường học đơn lẻ. Sau đó, phong trào đã có sự mở rộng về mặt quy mô, kết hợp với các lực lượng xã hội khác để biến thành làn sóng dân chủ hóa mạnh mẽ tại Hàn Quốc. Trong đề tài nghiên cứu này, người viết tiến hành tổng hợp các tư liệu lưu trữ và tư liệu của nhân chứng để tái hiện lại tiến trình đấu tranh dân chủ của sinh viên Hàn Quốc trong hai thập niên cao điểm 1970 và 1980. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã phân tích, lý giải những đặc điểm cơ bản của phong trào và bước chuyển biến của từng đặc điểm qua hai thập niên.

Từ khóa: Phong trào sinh viên, Sinh viên Hàn Quốc, Lịch sử Hàn Quốc, Dân chủ hóa.

Bình luận của bạn