banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

[Tóm tắt báo cáo] Tiêu dùng Ấn Độ giai đoạn 1990 - 2017[Tóm tắt báo cáo] Tiêu dùng Ấn Độ giai đoạn 1990 - 2017
Tiêu dùng là một trong những động lực quan trọng nhất trong phát triển kinh tế. Những thay đổi trong tiêu dùng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cấu trúc nền kinh tế, sức tăng trưởng nền kinh tế. Xét trên phương diện xã hội học, tiêu dùng còn thể hiện những đặc điểm của phát triển xã hội và cơ cấu xã hội.

Trần Thị Huyền Chi*
QH – 2014 – X,

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiêu dùng là một trong những động lực quan trọng nhất trong phát triển kinh tế. Những thay đổi trong tiêu dùng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cấu trúc nền kinh tế, sức tăng trưởng nền kinh tế. Xét trên phương diện xã hội học,  tiêu dùng còn thể hiện những đặc điểm của phát triển xã hội và cơ cấu xã hội. Sau cải cách kinh tế 1991 và nhiều thay đổi trong chính sách kinh tế trong thế kỉ 21, Ấn Độ hiện nay đã vươn lên là nền kinh tế đứng thứ hai thế giới tính theo sức mua tương tương. Tiêu dùng Ấn Độ giai đoạn 1991 – 2017 vì thế chắc chắn cũng có những chuyển biến vô cùng quan trọng. Đề tài nghiên cứu tiêu dùng qua các thành phần cấu thành tiêu dùng, bao gồm: thị trường tiêu dùng, người tiêu dùng và hành vi tiêu dùng. Đặc biệt, với phương pháp logic kết hợp phương pháp nghiên cứu liên ngành, đề tài chỉ ra những thayđổi trong xu hướng tiêu dùng tại Ấn Độ giai đoạn 1990 – 2017. Thứ nhất là xu hướng mua hàng trực tuyến. Thứ hai là xu hướng mua hàng cao cấp. Cuối cùng là xu hướng mua hàng trong các dịp lễ hội lớn. Nghiên cứucó ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư trong và ngoài Ấn Độ khi thực hiện các chiến lược đầu tư tại quốc gia này đồng thời thể hiện những thay đổi trong xã hội Ấn Độ.

Từ khóa: Tiêu dùng Ấn Độ, Thị trường tiêu dùng Ấn Độ, Người tiêu dùng Ấn Độ, Hành vi tiêu dùng, Quyền người tiêu dùng tại Ấn Độ
 

Bình luận của bạn