banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Ban chủ nhiệm Khoa 2018-2020Ban chủ nhiệm Khoa 2018-2020

Trưởng khoa

TS. Lưu Tuấn Anh

tuananh1974@gmail.com

Phó Trưởng khoa

TS. Võ Minh Vũ

vominhvu@ussh.edu.vn

Bình luận của bạn