banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Chương trình đào tạo chuẩn trình độ Đại học ngành Đông phương học
Chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Đông phương học, ban hành theo Quyết định số 3596/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tiến trình đào tạo bậc cử nhân ngành Đông phương học
Khoa có 5 chuyên ngành: Nhật Bản học, Trung Quốc học, Đông Nam Á và Úc học, Hàn Quốc học, Ấn Độ học.