banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Đề cương môn học dành cho chương trình cử nhân ngành Đông phương học
Đề cương các môn học cho chuyên ngành Ấn Độ học, Trung Quốc học, Thái Lan học và Korea học

Đề cương các học phần theo chương trình đào tạo ban hành năm 2015
Bao gồm đề cương các học phần chương trình đào tạo cử nhân Đông phương học. Các môn thuộc nhóm M1, M2, M3, M4, Nhật Bản học