banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thời gian bốn mùa trong thơ ca các nữ thi nhân trong toàn đường thi và ManyoshuThời gian bốn mùa trong thơ ca các nữ thi nhân trong toàn đường thi và Manyoshu
Nguyễn Anh Tuấn (2017), “Thời gian bốn mùa trong thơ ca các nữ thi nhân trong Toàn Đường Thi và Manyoshu”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á (10), tr. 56-65.

Nguyễn Anh Tuấn (2017), “Thời gian bốn mùa trong thơ ca các nữ thi nhân trong Toàn Đường Thi và Manyoshu”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á (10), tr. 56-65.

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn