banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Thực hiện phân quyền cho địa phương ở Indonesia từ năm 2001 đến nay
Thực hiện phân quyền cho địa phương ở Indonesia từ năm 2001 đến nay

Sửa đổi hiến pháp theo hướng dân chủ ở Indonesia giai đoạn 1999-2002
Sửa đổi hiến pháp theo hướng dân chủ ở Indonesia giai đoạn 1999-2002

Cải cách lập pháp ở Indonesia từ năm 1999 đến nay
Nghiên cứu Đông Nam Á số 3/2017

Chế độ bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Nhật Bản
Ngày 01 tháng 06 năm 2015, Luật Bảo hộ tên gọi của nông lâm thuỷ sản và thực phẩm đặc thù của Nhật Bản bắt đầu có hiệu lực, theo đó, các nông lâm thuỷ sản có chất lượng, và các đặc tính khác được xã hội công nhận do nguồn gốc địa lý có thể được bảo hộ với tư cách chỉ dẫn địa lý.

Xã hội bình đẳng giới của Nhật Bản nhìn từ góc độ luật
Nhìn từ góc độ sinh học và y học, ngoài 22 cặp nhiễm sắc thể thường, ở người còn có 2 nhiễm sắc thể giới tính là X và Y; dựa trên nhiễm sắc thể giới tính này mà sẽ chia thành giới tính Nam và giới tính Nữ. Nói một cách cụ thể về cách thức quyết định giới tính, người có nhiễm sắc thể X và nhiễm sắc thể Y là nam, người có 2 nhiễm sắc thể X là nữ.

Sơ lược về tình hình đô thị hóa tại Ấn Độ sau độc lập
Bài viết gồm 3 nội dung chính: (i), thực trạng đô thị hóa ở Ấn Độ sau độc lập; (ii), khó khăn trong quá trình đô thị hóa; (iii), dự báo tương lai và chính sách đô thị hóa tại Ấn Độ.

Swadeshi: Con đường phát triển kinh tế Ấn Độ từ Mahatma Gandhi đến Narendra Modi
Swadeshi: Con đường phát triển kinh tế Ấn Độ từ Mahatma Gandhi đến Narendra Modi sẽ làm rõ 3 nội dung sau: (i) Bối cảnh kinh tế Ấn Độ trước Độc lập và phong trào Swadeshi; (ii) Nguyên tắc kinh tế Swadeshi dưới thời Mahatma Gandhi; (iii) Ảnh hưởng của Swadeshi trong nền kinh tế Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Narendra Modi .

Các chính sách của chính phủ Hàn Quốc đối với vấn đề thống nhất bán đảo Triều Tiên
Lê Thị Thu Giang (2012), “Các chính sách của chính phủ Hàn Quốc đối với vấn đề thống nhất bán đảo Triều Tiên”, Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á, (10-140), ISSN: 0868 – 3646, tr. 15 - 24.

Quan điểm và chính sách của chính phủ Hàn Quốc về vấn đề liên kết Đông Á
Lê Thị Thu Giang (2014), “Quan điểm và chính sách của chính phủ Hàn Quốc đối với vấn đề liên kết Đông Á”, Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á, (2-156), ISSN: 0868 – 3646, tr.9 – 20.

Thời gian bốn mùa trong thơ ca các nữ thi nhân trong toàn đường thi và Manyoshu
Nguyễn Anh Tuấn (2017), “Thời gian bốn mùa trong thơ ca các nữ thi nhân trong Toàn Đường Thi và Manyoshu”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á (10), tr. 56-65.