banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Đông Nam Á học
Đào tạo chuyên gia về Đông Nam Á có lập trường tư tưởng vững vàng, có kỉ luật, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, có kiến thức chuyên môn sâu và phương pháp nghiên cứu chuyên sâu mang tính chuyên ngành, liên ngành về khu vực học, Đông Nam Á học, có tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, tư duy hệ thống chỉnh thể, có năng lực độc lập nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện những vấn đề thuộc về Đông Nam Á, có kĩ năng thực hành tốt về quan hệ quốc tế, sử d

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Trung Quốc học
- Đào tạo chuyên gia về Trung Quốc học có lập trường tư tưởng vững vàng, có kỉ luật, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, có kiến thức chuyên môn sâu và phương pháp nghiên cứu chuyên sâu mang tính chuyên ngành, liên ngành về khu vực học, Trung Quốc học, có kĩ năng nghiên cứu thực địa tại Trung Quốc hoặc tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có sử dụng Tiếng Hán, có tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, tư duy hệ thống chỉnh thể, có năng lực độc lập nghiên cứu và tổ chức ngh

Chương trình đào tạo chuẩn ĐHQGHN: Trình độ Thạc sĩ ngành Châu Á học
Chương trình đào tạo chuẩn ĐHQGHN trình độ thạc sĩ chuyên ngành Châu Á học ban hành theo Quyết định số………/QĐ-ĐHQGHN, ngày….. tháng …. năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.