banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Thông báo tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ năm 2021
Khoa Đông phương học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo chuyên ngành Thạc sĩ Châu Á học (Mã số: 8310608.01), 2 chuyên ngành Tiến sĩ (Đông Nam Á học: mã số: 9310608.02 và Trung Quốc học: mã số: 9310608.01) năm 2021.

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020 với 42 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 30 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ.

Đào tạo sau đại học - Nhận diện khó khăn, tiếp tục phát triển
Khẳng định thương hiệu qua chất lượng đào tạo, tiên phong xây dựng các chuyên ngành đào tạo mới, chương trình đào tạo thí điểm , tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò của Khoa và Bộ môn, minh bạch và hỗ trợ học viên tối đa là những định hướng phát triển trọng tâm được

Thông tin tuyển sinh cao học ngành Châu Á học (đợt 2 - 2015)
Bộ phận Đào tạo sau đại học của Khoa Đông Phương học xin trân trọng gửi đến các bạn thông báo về tuyển sinh cao học đợt 2 của chuyên ngành Châu Á học như sau