banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình cử nhân Đông phương học theo chuẩn AUNTriển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình cử nhân Đông phương học theo chuẩn AUN
Ngày 25/3/2015, Trường ĐHKHX&NV đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình cử nhân Đông phương học theo chuẩn mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.

Theo kế hoạch, việc đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN sẽ được thực hiện đối với chương trình đào tạo Đông phương học từ tháng 03/2015 đến hết tháng 10/2015. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng điểm của khoa Đông phương học nói riêng và của Trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội nói chung trong năm 2015. Ban Giám hiệu yêu cầu Ban chủ nhiệm khoa Đông phương học và thủ trưởng các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ chiến lược này.

QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Bước 1: Thành lập Hội đồng và các nhóm chuyên trách
Bước 2: Tổng kết công tác chuẩn bị, hoàn thành bản thảo Tự đánh giá
Bước 3: Hoàn thiện tự đánh giá chính thức
Bước 4: Thu thập bổ sung và hoàn thiện thông tin, minh chứng
Bước 5: Xử lý, mã hóa minh chứng và thống nhất minh chứng với bản tự đánh giá
Bước 6: Hoàn thiện bản tự đánh giá và biên dịch bản tự đánh giá sang tiếng Anh
Bước 7: Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành tự đánh giá.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Công tác chỉ đạo
Ban Giám hiệu và Ban chủ nhiệm khoa Ngôn ngữ trực tiếp chỉ đạo việc tự đánh giá và đánh giá ngoài theo chuẩn AUN cho chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ học.
Công tác tư vấn
- Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo làm nhiệm vụ hướng dẫn triển khai, tư vấn và phản biện trong đối với báo cáo tự đánh giá do các tổ công tác thực hiện
- TT.Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, ĐHQG chịu trách nhiệm tư vấn và phản biện ngoài.

(Theo ĐPH)

Bình luận của bạn