banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Quy chế đào tạo Sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà NộiQuy chế đào tạo Sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội

(ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25 tháng 5 năm 2011
của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn