banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thống kê công trình KHCN Khoa Đông phương học năm 2014 - 2015Thống kê công trình KHCN Khoa Đông phương học năm 2014 - 2015
Để có cơ sở tổng kết hoạt động khoa học công nghệ năm 2014 và xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2015, Nhà trường kính đề nghị cán bộ các đơn vị thống kê các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ thực hiện trong năm 2014 theo biểu mẫu sau:

Tổng số công trình khoa học của Khoa Đông Phương là 55
Số bài báo cáo tại Hội thảo Quốc tế: 13
Số bài báo cáo tại hội thảo trong nước: 11
Số bài đăng trên tạp chí quốc tế: 03
Số bài đăng trên tạp chí trong nước: 14
Số giáo trình, sách tham khảo đã nghiệm thu: 4
Số bài giảng đề cương đã nghiệm thu: 6
Số chuyên đề trong đề tài cấp Bộ, cấp nhà nước: 1
Số đề tài cấp ĐHQG đã và đang thực hiện: 0

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn