banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Giới thiệu văn hóa phương ĐôngGiới thiệu văn hóa phương Đông
Tác giả: GS.TS.Mai Ngọc Chừ ; PGS.TS.Đỗ Thu Hà; Ts.Hồ Hoàng Hoa; Ths.Nguyễn Thị Thanh Hoa; Ths.Ngô Tuyết Lan

Mục Lục :
Phần thứ nhất : KHÁI QUÁT VỀ VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG
Phần thứ hai : CÁC NỀN VĂN HÓA TIÊU BIỂU
Chương I: Văn Hóa Ai Cập
A.Tiến trình lịch sử văn hóa Ai Cập
B.Các thành phố văn há Ai Cập
Chương II: Văn Hóa Arập
A.Tiến trình lịch sử văn hóa Arập
B.Các thành phố văn hóa Arập
Chương III: Văn Hóa Ấn Độ
A.Tiến trình lịch sử văn hóa Ấn Độ
B.Các thành phố văn hóa Ấn Độ
Chương IV: Văn Hóa Đông Nam Á
A.Nhận diện Đông Nam Á ( đặc điểm tự nhiên và nguồn gốc tộc người )
B.Tiến trình lịch sử văn hóa Đông Nam Á
C.Các thành phố văn hóa Đông Nam Á
Chương V: Văn Hóa Lưỡng Hà
A.Tiến trình lịch sử văn hóa Lưỡng Hà
B.Các thành phố văn hóa Lưỡng Hà
Chương VI: Văn Hóa Nhật Bản
A.Tiến trình lịch sử văn hóa Nhật Bản
B.Các thành phố văn hóa Nhật Bản
Chương VII: Văn Hóa Trung Quốc
A.Tiến trình lịch sử văn hóa Trung Quốc
B.Các thành phố văn hóa Trung Quốc

Bình luận của bạn