banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TTLV: Ảnh hưởng của Phật giáo Theravada đến đời sống chính trị, xã hội và văn hóa Thái LanTTLV: Ảnh hưởng của Phật giáo Theravada đến đời sống chính trị, xã hội và văn hóa Thái Lan
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 31 tháng 12 năm 2014.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Họa My             2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 04/5/1985                                                 4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, ngày         31 tháng 12 năm 2014.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ theo quyết định số: 1475/QĐ-XHNV, ngày 15 tháng 06 năm 2017

7. Tên đề tài luận án: Ảnh hưởng của Phật giáo Theravada đến đời sống chính trị, xã hội và văn hóa Thái Lan

8. Chuyên ngành: Đông Nam Á học                          9. Mã số: 62.31.50.10

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Tương Lai

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án làm rõ thêm nội dung của Phật giáo Theravada Thái Lan, từ đó hiểu rõ thêm cốt cách tinh thần cũng như các thành tựu văn hoá của người Thái Lan.

- Luận án làm sáng tỏ những ảnh hưởng của Phật giáo Theravada Thái Lan tới các mặt chính trị, văn hóa, xã hội của Thái Lan từ khi lập nước cho đến ngày nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có)

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Trần Thị Họa My (2016), “Nhân sinh quan Phật giáo và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của các tộc người Đông Nam Á", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế: Văn hóa và ngôn ngữ các dân tộc trong sự giao thoa giữa các quốc gia Đông Nam Á, ISBN: 978-604-915-412-8, tr. 182-187

2. Trần Thị Họa My (2016), "Phật giáo - chính trị và vấn đề hòa hợp dân tộc ở Thái Lan thế kỷ XIX-XX", Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia, 2, ISSN 2354-1172, tr. 287-298

3. Trần Thị Họa My (2016), “Xu hướng hiện đại trong nghiên cứu Phật giáo của vua Mongkut (1804-1868) và ý nghĩa của nó đối với Phật giáo Thái Lan hiện nay", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế: Việt Nam-Thái Lan: Xây dựng quan hệ đối tác chiến lược vững chắc thời kỳ hội nhập quốc tế và liên kết khu vực. ISBN: 978 6047353972, tr. 211-219

4. Trần Thị Họa My (2016), "Phật giáo ở Thái Lan và ở Hàn Quốc" (sự du nhập, vai trò và đặc điểm)",  Tạp chí Hàn quốc, số 2,3,4 (16,17,18), ISSN: 2354-0621, tr. 60-77

5. Trần Thị Họa My (2017), “Ảnh hưởng của Phật giáo Theravada đến chính sách cai trị của các vương triều Thái Lan (Từ thế kỷ XIII đến 1932), Tạp chí nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, 11 (60), ISSN: 0866-7314, tr. 39-45

Bình luận của bạn