banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Giới thiệu về Hội sinh viên Việt Nam
Logo Hội sinh viên Việt Nam có biểu tượng gì? - META.vn

1. Tên gọi:

- Tên tiếng Việt: HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

- Tên tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL UNION OF STUDENT

2. Ngày truyền thống: 13/9

Ý nghĩa biểu trưng của Hội: Logo Hội Sinh viên được thiết kế dáng hình tròn có nền xanh da trời – xanh cyan 100%. Màu xanh tượng trưng cho sự hòa bình và sự công bằng. Là màu sắc dành cho sinh viên - học sinh mong muốn đất nước an bình và tốt đẹp. Logo Hội Sinh viên được kết hợp với hình ảnh chim bồ câu, ngôi sao màu trắng bên trong biểu tượng tròn thể hiện ước mơ hòa bình toàn lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, hình ảnh bồ câu được thiết kế có kiểu giống như một ngọn lửa đang bùng cháy, đây cũng là ý nghĩa tinh thần kiên cường bất khuất của hội sinh viên – học sinh Việt Nam. Logo Hội Sinh Viên được lấy ý tưởng từ sự phát triển, vươn lên và mạnh mẽ hướng tới sự gắn kết hòa bình và xã hội, thể hiện sự năng động của phong trào sinh viên.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

  • Tổ chức của Hội bao gồm:

a) Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
b) Hội Sinh viên tỉnh, thành phố.
c) Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện, viện đào tạo hệ đại học, cao đẳng.
d) Hội Sinh viên các trường được thành lập các đơn vị trực thuộc gồm: Các Liên chi Hội, chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm công tác của sinh viên.

Việc thành lập, sáp nhập, giải thể và thanh quyết toán tài sản, tài chính của các cấp Hội thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Hội và hướng dẫn của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành, Ban Thư ký Hội Sinh viên Đại học Quốc gia, Đại học khu vực và nhiệm vụ của Ban Chấp hành Liên chi hội do Ban Thư ký Trung ương Hội quy định.

  • Đại hội Hội Sinh viên các cấp.

1. Nhiệm kỳ của Đại hội Hội Sinh viên các cấp
a) Đại hội đại biểu toàn quốc, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đại học Quốc gia, Đại học khu vực: 05 năm 01 lần.
b) Đại hội đại biểu cấp trường, Liên chi hội: 05 năm 02 lần.
c) Đại hội chi hội: 01 năm 01 lần.

2. Số lượng đại biểu Đại hội cấp nào do Ban Chấp hành Hội ở cấp đó quyết định, thành phần đại biểu gồm các ủy viên Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội, đại biểu do Đại hội hoặc hội nghị đại biểu cấp dưới hiệp thương dân chủ bầu lên và đại biểu chỉ định (Số lượng đại biểu chỉ định dự Đại hội không quá 5% tổng số đại biểu được triệu tập).

3. Nhiệm vụ của Đại hội đại biểu Hội sinh viên các cấp.
a) Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ Đại hội của Hội Sinh viên cùng cấp.
b) Quyết định mục tiêu, chương trình hành động của Hội nhiệm kỳ mới.
c) Hiệp thương bầu ra Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội cùng cấp.
d) Thảo luận góp ý vào các văn kiện.
đ) Hiệp thương thống nhất biểu quyết bầu đại biểu đi dự Đại hội, hội nghị đại biểu cấp trên (nếu có).

4. Ban Chấp hành Hội Sinh viên các cấp có thể triệu tập Hội nghị đại biểu để kiện toàn Ban Chấp hành, thảo luận Văn kiện Đại hội cấp trên, hiệp thương bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội Sinh viên cấp trên. Thành phần Hội nghị đại biểu gồm các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành cấp triệu tập Hội nghị và đại biểu do Ban Chấp hành cấp dưới bầu lên; số lượng đại biểu do Ban Chấp hành cấp triệu tập Hội nghị quyết định nhưng không nhiều hơn số đại biểu Đại hội nhiệm kỳ.

  • Cơ quan lãnh đạo các cấp của Hội.

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Sinh viên Việt Nam là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Hội ở mỗi cấp là Đại hội ở cấp đó. Cơ quan lãnh đạo giữa 2 kỳ Đại hội của các cấp là Ban Chấp hành cùng cấp do Đại hội hiệp thương thống nhất bầu ra.
2. Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ban Chấp hành Hội sinh viên cấp tỉnh, thành phố, cấp trường hiệp thương bầu ra Ban Thư ký gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội và các ủy viên Ban Thư ký. Ban Thư ký là cơ quan lãnh đạo của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành. Thường trực Ban Thư ký Hội Sinh viên các cấp gồm: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, có nhiệm vụ điều hành công việc hàng ngày giữa hai kỳ họp Ban Thư ký, quản lý tài chính của Hội cùng cấp.
3. Ban Chấp hành chi hội bầu ra chi hội trưởng, chi hội phó.
4. Hội nghị thường kỳ của Ban Chấp hành Trung ương Hội một năm họp một kỳ. Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh, thành phố một năm họp hai kỳ.
5. Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên cấp trường, Liên chi hội một năm họp ít nhất bốn kỳ. Ban Chấp hành chi hội mỗi tháng họp ít nhất một kỳ. Việc tổ chức thêm các kỳ Hội nghị do Ban Chấp hành Hội Sinh viên cấp đó quyết định.

  • Nhiệm vụ của Ban Chấp hành và Ban Thư ký Trung ương Hội, Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cấp trường, Liên chi hội và chi hội.

1. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành Trung ương Hội, Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp trường.
a) Tổ chức thực hiện Điều lệ Hội và Nghị quyết Đại hội cùng cấp, các chương trình, Nghị quyết của Hội Sinh viên Việt Nam.
b) Quyết định các chương trình hành động, nhiệm vụ đối nội, đối ngoại và công tác tổ chức, kiểm tra và tài chính của Hội cùng cấp.
c) Triệu tập Đại hội (Hội nghị) đại biểu cùng cấp.
d) Hiệp thương bầu Trưởng Ban Kiểm tra trong số uỷ viên Ban Kiểm tra.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Trung ương Hội, Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp trường.
a) Thay mặt Ban Chấp hành cùng cấp tổ chức, điều hành thực hiện Nghị quyết, chương trình công tác của Ban Chấp hành Hội cùng cấp.
b) Phối hợp với các cơ quan của Nhà nước, các tổ chức đoàn thể để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác Hội và phong trào sinh viên.
c) Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra Hội cấp dưới trong việc thực hiện các chủ trương công tác của Ban Chấp hành Hội cùng cấp.
d) Giúp Ban Chấp hành Hội cùng cấp nắm tình hình, phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên với các cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể cùng cấp và Hội Sinh viên cấp trên.
đ) Chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban Chấp hành Hội cùng cấp.
e) Chuẩn y kết nạp hội viên mới của các chi hội (áp dụng đối với Ban Thư ký Hội Sinh viên cấp trường).

3. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành chi hội.
a) Tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của chi hội và Hội các cấp.
b) Nắm tình hình và nhu cầu sinh viên để kiến nghị, đề xuất với Ban Chấp hành Liên chi hội và Hội Sinh viên cấp trường.
c) Kết nạp hội viên mới, quản lý hội viên; giới thiệu hội viên ưu tú cho Đoàn bồi dưỡng kết nạp.
d) Quản lý thu, chi, trích nộp hội phí.

4. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành, Ban Thư ký Hội Sinh viên Đại học Quốc gia, Đại học khu vực và nhiệm vụ của Ban Chấp hành Liên chi hội thực hiện theo quy định tại khoản Điều 8 điều lệ này.

Bình luận của bạn