banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

15 năm (2001-2015) Hợp tác Việt - Lào: Thành tựu và Triển vọng15 năm (2001-2015) Hợp tác Việt - Lào: Thành tựu và Triển vọng
Quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào nhiều thập kỷ qua là công sức, trí tuệ của nhiều thế hệ cách mạng ở hai nước. Mối quan hệ chiến lược hai chiều này do Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihẳn đặt nền móng và sau đó được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, xây dựng và phát triển trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

Khi đề cập đến quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IV (1976), Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn khẳng định: Lịch sử cách mạng thế giới đã có nhiều tấm gương sáng chói về tinh thần Quốc tế vô sản nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt lâu dài và toàn diện như Việt Nam-Lào. 
Có thể thấy, lịch sử đã chứng kiến sự đoàn kết, gắn bó và sự hợp tác chặt chẽ, toàn diện gữa hai dân tộc Việt Nam và Lào trong cách mạng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ ở hai nước ngày nay. 
Bước vào thế kỷ XIX, sau mười lăm năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố và phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu và đã đem lại những thành tựu quan trọng góp phần đưa hai nước bước vào giai đoạn mới trước xu thế của hội nhập và phát triển khu vực và thế giới. 
Trong khuôn khổ của báo cáo khoa học, chúng tôi không có tham vọng trình bày tất cả các lĩnh vực của quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, mà chỉ đề cập đến một số lĩnh vực quan hệ và hợp tác chủ yếu của mối quan hệ này và trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ nêu lên một số triển vọng của quan hệ hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn cách mạng mới. 

Tác giả: PGS.TS. Lê Đình Chỉnh

Khoa Đông phương học

(Xem bài viết toàn văn tại cuốn Phương Đông: Truyền thống và Hiện đại, Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2015)

Bình luận

Dr. Bountheng Souksavatd
02/04/2017 5:22:22 SA

Tôi muốn đọc nội dung này trên mạng thì làm thế nào?

Bình luận của bạn