banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Xét chọn sinh viên nhận giải thưởng KOVA lần thứ 14Xét chọn sinh viên  nhận giải thưởng KOVA lần thứ 14
Căn cứ Công văn số 01/CV-GTKV/14-2016 ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban giải thưởng KOVA về việc xét chọn sinh viên nhận giải thưởng KOVA lần thứ 14 năm 2016, Nhà trường đề nghị Ban Lãnh đạo các Khoa xét chọn sinh viên nhận giải thưởng KOVA ở hạng mục “Nghị lực” (trị giá 8 triệu đồng) và hạng mục “Triển vọng” (trị giá 10 triệu đồng) với nội dung cụ thể như sau:

I. ĐỐI VỚI HẠNG MỤC “NGHỊ LỰC”
1. Tiêu chuẩn xét chọn
- Là sinh viên hệ chính quy có tư cách đạo đức tốt; Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy chế về công tác sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Không xét chọn hạng mục này cho sinh viên Khóa QH-2012-X và QH-2015-X.
- Ưu tiên sinh viên nữ và sinh viên các dân tộc thiểu số.
- Sinh viên phải đạt kết quả học tập từ khi vào học đến hết học kỳ I năm học 2015 - 2016 từ 3.20 trở lên (đối với điểm hệ 4) hoặc từ 8.00 trở lên (đối với điểm hệ 10).
- Sinh viên thuộc các đối tượng chính sách theo quy định của Nhà nước.
Ghi chú: Diện chính sách bao gồm: 
+ Sinh viên là con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh và con của người hưởng chính sách như thương binh.
+ Sinh viên là dân tộc ít người cư trú ở vùng cao.
+ Sinh viên là con mồ côi không nơi nương tựa.
+ Sinh viên là người tàn tật được Hội đồng y khoa có thẩm quyền xác định.
+ Sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người cư trú ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn.
+ Sinh viên dân tộc thiểu số cư trú ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
+ Sinh viên dân tộc thiểu số, gia đình thuộc diện hộ nghèo/cận nghèo theo quy định năm 2016.
- Sinh viên được lựa chọn phải chưa nhận hoặc đang trong thời gian xét nhận bất cứ học bổng ngoài ngân sách nào của năm học 2015 - 2016.
2. Hồ sơ xét chọn
- Công văn đề nghị xét chọn giải thưởng KOVA hạng mục “Nghị lực” của đơn vị.
- Đơn đăng ký tham gia học bổng KOVA lần thứ 14 - Hạng mục “Nghị lực” (theo mẫu).
- Bản khai hoàn cảnh gia đình của sinh viên (theo mẫu).
- Bảng điểm học tập đến hết học kỳ I năm học 2015 - 2016 (có xác nhận).
- Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong vòng 03 tháng (tính từ ngày nộp hồ sơ).
- Bản photo công chứng CMTND hoặc thẻ căn cước công dân.
- 03 hình ảnh ngôi nhà nơi gia đình sinh viên đang sống.
- Bản photo công chứng các giấy tờ về hoàn cảnh, thành tích học tập, hoạt động cộng đồng, nghiên cứu khoa học.
Lưu ý: Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn giải thưởng KOVA - hạng mục “Nghị lực”, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, E-mail, danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
3. Số lượng xét chọn
STT    Tên đơn vị                                   Số lượng
1.        Khoa Báo chí và Truyền thông         01
2.        Khoa Du lịch học                                01
3.        Khoa Quốc tế học                               01
4.        Khoa Tâm lý học                                 01
5.        Khoa Triết học                                     01
II. ĐỐI VỚI HẠNG MỤC “TRIỂN VỌNG”
1. Tiêu chuẩn xét chọn
- Là sinh viên hệ chính quy có tư cách đạo đức tốt; Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy chế về công tác sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Không xét chọn hạng mục này cho sinh viên Khóa QH-2012-X và QH-2015-X.
- Ưu tiên sinh viên nữ và sinh viên các dân tộc thiểu số.
- Sinh viên phải đạt kết quả học tập từ khi vào học đến hết học kỳ I năm học 2015 - 2016 từ 3.60 trở lên (đối với điểm hệ 4) hoặc từ 9.00 trở lên (đối với điểm hệ 10).
- Đạt giải “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” năm học 2015 - 2016 từ cấp trường trở lên Sinh viên phải là người thực hiện chính đề tài, không có đồng tác giả.
2. Hồ sơ xét chọn
- Công văn đề nghị xét chọn giải thưởng KOVA hạng mục “Triển vọng” của đơn vị.
- Đơn đăng ký tham gia học bổng KOVA lần thứ 14 - Hạng mục “Triển vọng” (theo mẫu).
- Bản khai hoàn cảnh gia đình của sinh viên (theo mẫu).
- Bảng điểm học tập đến hết học kỳ I năm học 2015 - 2016 (có xác nhận).
- Bản photo công chứng CMTND hoặc thẻ căn cước công dân.
- Bản toàn văn và tóm tắt công trình nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải (kèm theo bản nhận xét của giáo viên hướng dẫn).
- Bản photo công chứng các giấy tờ về hoàn cảnh, thành tích học tập, hoạt động cộng đồng, nghiên cứu khoa học.
Lưu ý: Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn giải thưởng KOVA - hạng mục “Triển vọng”, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, E-mail, danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
3. Số lượng xét chọn: Mỗi Khoa giới thiệu 01 sinh viên theo tiêu chuẩn. Trên cơ sở đề nghị của các Khoa, Nhà trường sẽ lựa chọn và gửi 02 hồ sơ cho Ủy ban Giải thưởng KOVA xem xét.
Đề nghị Ban Lãnh đạo các Khoa thông báo chương trình này tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị về Trường (qua Phòng Chính trị và Công tác sinh viên) trước ngày 27/5/2016 (Thứ sáu).

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu HC-TH, CT&CTSV.    

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)


PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn
 

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn