banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉQuy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 600-TCCB ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Quyết định số 3413/ĐT ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQG Hà Nội”;
- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo

QUYẾT ĐỊNH

(Xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn