banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Mời viết bài hội thảo quốc tế: Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững, Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sáchMời viết bài hội thảo quốc tế: Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững, Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách
Trong mấy thập kỷ vừa qua, các nguồn lực văn hóa và vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững đã và đang nhận được sự quan tâm chú ý của giới hàn lâm và các nhà hoạch định chính sách ở cả cấp độ toàn cầu, quốc gia và địa phương. Thực tiễn cho thấy các chính sách và dự án phát triển trong nhiều lĩnh vực sẽ trở nên hiệu quả và bền vững hơn khi các nguồn lực văn hóa của quốc gia và cộng đồng địa phương được cân nhắc và chú ý. Tuy nhiên, việc nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực này vẫn còn gặp

Nguyên nhân một phần là do mối quan hệ giữa các nguồn lực văn hóa và phát triển bền vững có tính phức hợp, đa chiều với nhiều định nghĩa và cách tiếp cận khác nhau. Trong khi đó, việc tồn tại khá phổ biến những cách tiếp cận dập khuôn và có tính áp đặt làm cho vấn đề lồng ghép các nguồn lực văn hóa vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách phát triển gặp phải những rào cản cần được giải quyết một cách thỏa đáng. 
Sau 30 năm đổi mới, hội nhập khu vực và quốc tế, Việt Nam đã và đang đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, ngoại giao và ổn định chính trị. Tuy nhiên, các văn kiện của Đảng và Nhà nước và giới hàn lâm thừa nhận tình trạng tăng trưởng còn thiếu tính bền vững và do đó cần có các chiến lược phát triển vừa toàn diện vừa có tính đột phá nhằm xây dựng một xã hội phát triển hài hòa về kinh tế, môi trường và công bằng xã hội dựa trên nền tảng văn hóa. Nhiều gợi ý cho rằng mục tiêu phát triển bền vững có thể đạt được thông qua việc nhận diện rõ hơn các nguồn lực văn hóa và tăng cường bảo tồn, khai thác cũng như phát huy một cách hợp lý và hiệu quả hơn các nguồn lực văn hóa trong các chiến lược, chính sách và dự án phát triển ở cả cấp độ vĩ mô và vi mô. 
Trong bối cảnh đó, với quan điểm tiếp cận toàn diện, các nhà nhân học và giới khoa học cần có một tiếng nói và có đóng góp hiệu quả hơn ở cả góc độ nghiên cứu khoa học cơ bản và tư vấn chính sách cho việc nhận diện, bảo tồn, khai thác và phát huy các nguồn lực văn hóa vì mục tiêu phát triển bền vững ở các cấp độ khác nhau trên các địa bàn khác nhau. 
Hội thảo khoa học quốc tế này là một diễn đàn để các nhà khoa học công bố, chia sẻ kết quả nghiên cứu trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn, bàn thảo các giải pháp, đề xuất các mô hình hiệu quả cho việc nhận diện, bảo tồn, khai thác và phát huy các nguồn lực văn hóa vì mục tiêu phát triển bền vững. Thông qua hội thảo này, chúng tôi cũng muốn có một đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo về các vấn đề văn hóa và quản lý văn hóa ở Việt Nam phục vụ tiến trình phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) hay Mục tiêu Toàn cầu (Global Goals) vừa được thông qua tháng 9 năm 2015. 
 

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn