banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cử nhân ngành Đông phương họcChuẩn đầu ra chương trình đào tạo cử nhân ngành Đông phương học
Khoa Đông phương học đã xây dựng Chương trình đào tạo trong đó nêu rõ kết quả học tập mong đợi, phản ánh được yêu cầu và nhu cầu của tất cả các đối tượng có liên quan, thông qua danh mục các chuẩn đầu ra được mô tả rõ trong khung chương trình đào tạo hệ chuẩn ngành Đông phương học ban hành năm 2012.

Các chuẩn này được thể hiện thông qua 3 yếu tố cốt lõi mà người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp. Cụ thể, về mặt kiến thức, chương trình đào tạo ngành Đông phương học hướng đến trang bị tri thức cho sinh viên 04 ở mảng lớn, bao gồm:

1) Kiến thức liên ngành về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học công nghệ;

2) Kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và nhân văn;

3) Kiến thức về khu vực học và Đông phương học; Kiến thức về các khu vực phương Đông; và

4) Kiến thức chuyên môn. Về mặt kỹ năng, sinh viên tốt nghiệp ngành Đông phương học được trang bị cả về kỹ năng chuyên môn (kỹ năng cứng) và kỹ năng mềm. Đối với chuẩn đầu ra về phẩm chất đạo đức, sinh viên cần đạt được các tiêu chí về đạo đức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp và đạo đức xã hội 

ĐPH 

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn