banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thông báo về việc triển khai nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Đông phương học năm học 2017-18Thông báo về việc triển khai nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Đông phương học năm học 2017-18
Nhà trường vừa thông báo về việc triển khai nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018. Năm nay, việc tổ chức nghiên cứu KH của sinh viên lại trở về cách làm cũ của nhiều năm trước (không giống như năm ngoái). Vì thế, hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm nay được triển khai theo kế hoạch sau: 

-  Từ tháng 11/2017 - 3/2018: Các bộ môn thông báo cho sinh viên đăng ký làm báo cáo NCKH (chủ yếu dành cho SV năm thứ 3) và phân công GV hướng dẫn. 
     Theo đó, từ cuối tháng 2/2018 đến trước ngày 9/3/2018, các bộ môn tổ chức HNKHSV cấp bộ môn. Trước ngày 15/3/2018, các bộ môn hoàn thành các biên bản, giấy tờ thanh toán, báo cáo danh sách sinh viên được chọn báo cáo cấp khoa... để gửi cho Bộ phận phụ trách NCKHSV Khoa.

- Dự kiến ngày 23/3/2018 sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên cấp khoa

Thông tin chi tiết về Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Khoa học cấp Bộ môn và cấp khoa, mẫu báo cáo nghiên cứu, mẫu tóm tắt, mẫu các bảng thanh toán... được gửi trong file đính kèm (trong email chung của cán bộ trong Khoa). Kính đề nghị các thầy cô phụ trách NCKHSV ở các bộ môn tải xuống để thông báo cho sinh viên cũng như chuẩn bị thủ tục cho việc tổ chức Hội nghị KHSV cấp bộ môn. 

Xin trân trọng thông báo!

Trợ lý NCKH Khoa

TS. Hồ Thị Thành

Tập tin đính kèm Tải xuống

Bình luận của bạn