banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

[Tóm tắt báo cáo] Du lịch chăm sóc sức khỏe ở Thái Lan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam[Tóm tắt báo cáo] Du lịch chăm sóc sức khỏe ở Thái Lan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Bài nghiên cứu tập trung giải quyết câu hỏi: Du lịch chăm sóc sức khỏe Thái Lan đã phát triển như thế nào? Những bài học kinh nghiệm có thể rút ra từ sự thành công đó có thể áp dụng cho Việt Nam trong tương lai. Dựa trên việc dịch nguồn tài liệu gốc bằng tiếng Anh và tiếng Thái, bài nghiên cứu đã nêu ra một cách khá hệ thống và đầy đủ thời điểm bắt đầu, quá trình phát triển, hai kế hoạch “Medical Hub” 2004- 2009 và 2016-2025 để phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe của Bộ y tế công cộng ...

Sinh viên thực hiện: Phạm Thùy Liên
MSSV: 12030809
Khoa Đông phương học
Người hướng dẫn chính: Ths. Trần Thị Quỳnh Trang

Bài nghiên cứu tập trung giải quyết câu hỏi: Du lịch chăm sóc sức khỏe Thái Lan đã phát triển như thế nào? Những bài học kinh nghiệm có thể rút ra từ sự thành công đó có thể áp dụng cho Việt Nam trong tương lai. Dựa trên việc dịch nguồn tài liệu gốc bằng tiếng Anh và tiếng Thái, bài nghiên cứu đã nêu ra một cách khá hệ thống và đầy đủ thời điểm bắt đầu, quá trình phát triển, hai kế hoạch “Medical Hub” 2004- 2009 và 2016-2025 để phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe của Bộ y tế công cộng và Tổng cục du lịch Thái Lan. Đồng thời đưa ra những con số chứng minh thành công của Du lịch chăm sóc sức khỏe Thái Lan ở hai loại hình dịch vụ Chăm sóc sức khỏe trong các Spa và Massage Thái; Dịch vụ điều trị y tế trong các Bệnh viện và phòng khám quốc tế: Doanh thu qua các năm, Tỉ lệ người nước ngoài sử dụng dịch vụ, số lượng cơ sở Spa- massage, phòng khám và bệnh viện quốc tế. 
Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra được một số vấn đề còn tồn tại và hạn chế của du lịch chăm sóc sức khỏe Thái Lan dựa trên những tổng kết của Tổng cục Du lịch Thái Lan. Đặc biệt, trên cơ sở những số liệu và tài liệu thu được, bài nghiên cứu đã đưa ra một số so sánh, nhận xét và đúc kết để tìm ra 3 kinh nghiệm chủ yếu để phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe của Thái Lan.
Từ việc tìm hiểu sự phát triển của du lịch chăm sóc sức khỏe của Thái Lan, liên hệ trong hoàn cảnh và điều kiện Việt Nam với nhiều tiềm năng về du lịch chăm sóc sức khỏe, bài nghiên cứu đưa ra 5 đề xuất về chiến lược, các chính sách, phương pháp thực hiện để có thể phát triển loại hình du lịch này trong tương lai. Bài nghiên cứu đề xuất việc tìm hiểu các mô hình Bệnh viện quốc tế tư nhân của Thái Lan để có thể xây dựng hình thức này ở Việt Nam cũng như xem xét vấn đề thực hiện hợp tác, hình thức kinh doanh nhượng quyền các thương hiệu Bệnh viện uy tín này để phát triển du lịch điều trị y tế trong tương lai gần tạo cơ sở cho việc xây dựng các thương hiệu riêng về điều trị y tế cho Việt Nam.
 

Bình luận của bạn