banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

[Tóm tắt báo cáo] Ám ảnh làn da trắng của người Ấn Độ[Tóm tắt báo cáo] Ám ảnh làn da trắng của người Ấn Độ
“Ám ảnh làn da trắng của người Ấn Độ” là một vấn đề có hai mặt. Mặt tích cực là những đóng góp không nhỏ của nỗi ám ảnh này với nền kinh tế Ấn Độ. Mặt tiêu cực là thực trạng này tiếp tục gây ra hiện trạng đối xử bất công và xu hướng làm đẹp bất chấp nguy hiểm.

Vũ Thùy Trang
QH-X-2015

Đông phương học-Ấn Độ học,

ĐHKHXHNV-ĐHQGHN

1. Bài báo cáo gồm những luận điểm sau:
Một là thực trạng nỗi ám ảnh làn da trắng ở Ấn Độ trên những khía cạnh khác nhau.
Hai là nguyên nhân dẫn đến thực trạng nỗi ám ảnh làm da trắng ở Ấn Độ.
Ba là thái độ của chính phủ và người dân đối với vấn đề ám ảnh màu da trắng ở Ấn Độ.
2. Phương pháp nghiên cứu: 
    Với đề tài này, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành vì đây là vấn đề đòi hỏi cách tiếp cận liên văn hóa và lịch sử. 
3. Nguồn tư liệu: 
Báo cáo thu thập tài liệu từ ba nguồn chính là nguồn tài liệu lưu trữ, các công trình khoa học - báo chí, các số liệu thống kê của các cơ quan và tổ chức có liên quan.
4. Kết luận: 
“Ám ảnh làn da trắng của người Ấn Độ” là một vấn đề có hai mặt. Mặt tích cực là những đóng góp không nhỏ của nỗi ám ảnh này với nền kinh tế Ấn Độ. Mặt tiêu cực là thực trạng này tiếp tục gây ra hiện trạng đối xử bất công và xu hướng làm đẹp bất chấp nguy hiểm.
Để nỗi ám ánh này trở nên mờ nhạt hơn trong xã hội cần sự hợp lực của ba yếu tố. Thứ nhất là vai trò của chính phủ thông qua các luật định, chế tài xử phạt. Thứ hai là ý thức của các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng các chiến dịch cổ vũ, tôn vinh vẻ đẹp “dark”. Cuối cùng là vai trò của giáo dục trong xây dựng hệ tư tưởng cho thế hệ tương lai.

Từ khóa: Ám ảnh; fair skin; The dark is beautiful
 

Bình luận của bạn