banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

[Tóm tắt báo cáo] Phát triển du lịch nông thôn ở Hàn Quốc từ năm 1984 đến nay[Tóm tắt báo cáo] Phát triển du lịch nông thôn ở Hàn Quốc từ năm 1984 đến nay
Nhận thấy tình hình phát triển nông thôn đang đứng trước thách thức to lớn do cư dân nông thôn giảm, sự già hóa dân số ở nông thôn và khoảng cách thu nhập nông thôn- thành thị ngày càng lớn Hàn Quốc đã phát triển du lịch nông thôn với mục đích kích hoạt lại sự phát triển nông thôn. Với những chính sách phát triển du lịch nông thôn hiệu quả du lịch nông thôn đang trở thành lĩnh vực giúp nâng cao đời sống người dân.

Vũ Thị Kim Huệ

    K60, Hàn Quốc học

Đông Phương học, ĐHKHXHNV – ĐHQGHN


Nhận thấy tình hình phát triển nông thôn đang đứng trước thách thức to lớn do cư dân nông thôn giảm, sự già hóa dân số ở nông thôn và khoảng cách thu nhập nông thôn- thành thị ngày càng lớn Hàn Quốc đã phát triển du lịch nông thôn với mục đích kích hoạt lại sự phát triển nông thôn. Với những chính sách phát triển du lịch nông thôn hiệu quả du lịch nông thôn đang trở thành lĩnh vực giúp nâng cao đời sống người dân.

Trong đề tài nghiên cứu này, người viết tiến hành thu thập, tổng hợp tài liệu  từ nguồn tài liệu bằng Tiếng Anh và tiếng Hàn để làm cơ sở đưa ra quá trình phát triển du lịch nông thôn ở Hàn Quốc từ năm 1984 đến nay .Đồng thời nêu ra hiện trạng và ảnh hưởng của phát triển du lịch nông thôn đến Hàn Quốc.

Bên cạnh đó bài nghiên cứu cũng chỉ ra được một số hạn chế của phát triển du lịch nông thôn Hàn Quốc . Đặc biệt trên cơ sở tài liệu thu được , bài nghiên cứu đã lí giải lí do chuyển hướng chính sách và đưa ra 5 lí do phát triển du lịch nông thôn thành công ở Hàn Quốc. Từ việc tìm hiểu sự phát triển du lịch nông thôn ở Hàn Quốc , xem xét tình hình phát triển du lịch nông thôn ở Việt Nam bài nghiên cứu đã đưa ra những đề xuất để Việt Nam phát triển loại hình du lịch này trong tương lai. 

Từ khóa : Du lịch nông thôn; Chính sách phát triển du lịch nông thôn 
 

Bình luận của bạn