banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

BAN CHỦ NHIỆM KHOA (Nhiệm kỳ 2000 - 2005)BAN CHỦ NHIỆM KHOA (Nhiệm kỳ 2000 - 2005)

Chủ nhiệm Khoa: PGS.TS. Mai Ngọc Chừ

Các Phó Chủ nhiệm Khoa:

ThS. Phạm Minh Tâm

ThS. Nguyễn Thị Vân 

Bình luận của bạn