banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

BAN CHỦ NHIỆM KHOA (Nhiệm kỳ 2015 - 2017)BAN CHỦ NHIỆM KHOA (Nhiệm kỳ 2015 - 2017)

Chủ nhiệm Khoa: TS. Lưu Tuấn Anh

Các Phó Chủ nhiệm Khoa:

TS. Phạm Thị Thu Giang

TS. Nguyễn Trần Tiến 

Bình luận của bạn