banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

BAN CHỦ NHIỆM KHOA (Nhiệm kỳ 2005 - 2010)BAN CHỦ NHIỆM KHOA (Nhiệm kỳ 2005 - 2010)

Chủ nhiệm Khoa: GS.TS. Mai Ngọc Chừ

Các Phó Chủ nhiệm Khoa:

PGS.TS. Nguyễn Tương Lai

TS. Trịnh Cẩm Lan

PGS.TS. Lê Đình Chỉnh  

Bình luận của bạn