banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Mời viết bài hội thảo: “Những biến đổi về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa... ở Việt Nam hiện nay”Mời viết bài hội thảo: “Những biến đổi về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa... ở Việt Nam hiện nay”
Trong mục tiêu phát triển Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đến năm 2020 có xác định rõ một trong những định hướng chính về đào tạo, nghiên cứu khoa học là hướng đến xây dựng đại học nghiên cứu với mô hình, quy mô và các hoạt động phù hợp, trong đó xác định tầm quan trọng của việc tham gia nghiên cứu ở các hình thức khác nhau của đội ngũ cán bộ trẻ, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Nhà trường.

Từ những định hướng đó, trong năm 2016, Nhà trường có kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học của cán bộ trẻ, học viên cao học và nghiên cứu sinh như sau:

1. Mục đích: Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ, học viên sau đại học; Nâng cao kiến thức đã học, nghiên cứu những vấn đề cụ thể mà chuyên môn đặt ra; tạo nền tảng chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu cho quá trình học tập và nghiên cứu (luận văn, luận án); Nâng cao chất lượng đào tạo và tự đào tạo, tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao, phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học tiềm năng; Tạo được không khí học thuật trong đội ngũ cán bộ trẻ, học viên sau đại học, hướng đến góp phần xây dựng đại học nghiên cứu.
2. Nội dung: Bài viết chỉ rõ những biến đổi, chuyển biến ở của Việt Nam trên từng bình diện cụ thể: Chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế, tín ngưỡng, tôn giáo… ở Việt Nam hiện nay.
3. Hình thức: Bài nghiên cứu tham gia trình bày thuyết trình ở dạng bài phát biểu 15 phút hoặc Thuyết trình dạng Poster , Các bài viết tham gia Hội nghị được phản biện, thẩm định của Hội đồng chuyên môn đảm bảo chất lượng khoa học cao và được xuất bản kỷ yếu (có mã số xuất bản).
4. Thời gian: 01 ngày, tháng 7/2016
5. Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội
6. Lịch trình thực hiện:
-  Tháng 3/2016: Lập kế hoạch, phê duyệt kế hoạch và gửi thông báo mời viết bài.
-  Tháng 04/2016: Phòng QLNCKH nhận bài viết tham gia (gồm tóm tắt, toàn văn) tham gia hội nghị qua địa chỉ email: hoithaokhnv@gmail.com./.
 
·       Tóm tắt bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh bao gồm tiêu đề, tên tác giả, đơn vị làm việc, học tập, tóm tắt bài viết (khoảng 500 từ), từ khóa.
·       Toàn văn bài viết từ 3000 đến 6000 từ được trình bày theo font chữ unicode, mã Times New Roman, cỡ chữ 13, giãn dòng 1.5, Có trích dẫn; Danh mục tài liệu tham khảo.
-   Tháng 05/2015: Gửi bài viết phản biện, nhận xét.
-   Tháng 6/2016: Thông báo các bài viết được chọn xuất bản, trình bày tại hội nghị.
-   Tháng 7/2016: Tổ chức hội nghị.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trân trọng thông báo và kính mời cán bộ trẻ, học viên sau đại học của Nhà trường viết bài tham gia Hội nghị khoa học này.
Mọi thông tin xin liên hệ với Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐT: 04.38584278.

Trân trọng.
Phòng QLNCKH

Bình luận của bạn