banner

KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Ban chủ nhiệm Khoa 2017-2018Ban chủ nhiệm Khoa 2017-2018

Trưởng khoa
TS. Lưu Tuấn Anh
tuananh1974@gmail.com
Phó Trưởng khoa
TS. Nguyễn Trần Tiến
ntrantienussh@gmail.com
Phó Trưởng khoa
TS. Võ Minh Vũ
vominhvu@ussh.edu.vn

Bình luận của bạn